Nemacontrol B.V. is een onafhankelijk laboratorium voor nematologisch onderzoek. Voor betrouwbaar en objectief bodemonderzoek bent u daarom bij ons aan het juiste adres. Het laboratorium is gevestigd aan de Florijn 18 te Emmeloord, maar onze adviseurs gaan het hele land door. Door de jaren heen is ons team uitgegroeid naar ruim 40 mensen en vormt het een goede verzameling van laboranten, adviseurs, monsternemers en administratiemedewerkers.

Een goede opbrengst start met een gezonde bodem

Diensten
In het laboratorium worden op commerciële basis bodemonderzoeken uitgevoerd voor diverse sectoren in de land- en tuinbouw, zoals akkerbouw, vollegronds groenteteelt, (klein) fruitteelt, boomteelt en bloembollenteelt. Daarnaast is Nemacontrol geaccrediteerd door de Naktuinbouw ASLN voor het uitvoeren van officieel onderzoek naar stengelaal, witrot en LX. Naast de analyse zorgen wij voor het bemonsteren en kunnen wij dankzij onze adviesafdeling BodAcom u voorzien van een advies op maat. Hierbij staat persoonlijk contact met de klant voorop.

Historie
Op 7 augustus 2001 werd Nemacontrol opgericht als vennootschap onder firma (VOF) door drs. Frank Galle en drs. Peter Hermelink. De heren begonnen het bedrijf aan De Vecht 14G te Dronten. Op 1 oktober 2015 is Sebastiaan ten Napel, met zijn bedrijf BodAcom B.V., toegetreden in de VOF en verhuisde het bedrijf naar de Houtwijk in Dronten. Vanaf dat moment heeft het bedrijf een forse groei doorgemaakt. Per 1 juli 2019 zijn de heren Galle en Hermelink uit de VOF getreden en is Nemacontrol omgezet naar een besloten vennootschap (B.V.) met Sebastiaan ten Napel als directeur-eigenaar.

bodemonderzoek

Sebastiaan ten Napel
Directeur

Laurens Pelgröm
Adviseur

Bart Verschoor
Manager Laboratorium

Het bodemonderzoek door Nemacontrol geeft een beeld van de besmettingsgraad met de verschillende soorten aaltjes. Bij de uitslag worden teelt- en bestrijdingsadviezen gegeven en wordt een schatting gegeven van de te verwachten schade.

Wij verzorgen voor u…

Biologie

Er zijn twee soorten aardappelcystenaaltjes: het gele aardappelcystenaaltje (Globodera rostochiensis) en het witte aardappelcystenaaltje (Globodera pallida). Ze veroorzaken aardappelmoeheid (AM); pleksgewijs blijven aardappelplanten achter in de groei, er ontstaan valplekken. Vanaf juni verschijnen op de sterk vertakte wortels witte, later soms gele en vervolgens bruine cysten. Alleen de aardappel is waardplant en zeer gevoelig voor schade.

Soorten onderzoek op aardappelcystenaaltjes:

 • Extensief onderzoek op aardappelcystenaaltjes.
 • Intensief onderzoek op aardappelcystenaaltjes.
 • Combinatie intensief onderzoek op aardappelcystenaaltjes en wortelknobbelaaltjes.

Biologie

Er zijn twee soorten bietencystenaaltjes: het witte bietencystenaaltje (Heterodera schachtii) en het gele bietencystenaaltje (Heterodera betae). Het gele bietencystenaaltje komt voornamelijk op zandgronden voor. Ze veroorzaken o.a. bietenmoeheid (bodemmoeheid); aangetaste planten blijven meestal pleksgewijs achter in de groei; bij ter plaatse gezaaide gewassen vaak wegval en groeivertraging; bij bieten sterke zijwortelvorming (baardgroei). Op de wortels zitten eerst witte (of gele), later bruingele (of roodbruine) cysten.

Soorten onderzoek op bietencystenaaltjes:

 • Intensief onderzoek op bietencystenaaltjes.

Op verzoek kunnen monsters ook op andere soorten cystenaaltjes onderzocht worden

Biologie

Er zijn verschillende soorten (vrijlevende) plantparasitaire aaltjes die, ofwel vrij in de grond voorkomen en de wortels van buiten af aanprikken, ofwel de plantenwortels binnendringen en inwendig de plantencellen aanprikken. Deze aaltjes kunnen flinke schade aanrichten in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, (klein) fruitteelt, glastuinbouw, bloembollenteelt, boomkwekerij en bloemisterij. Die schade kan opbrengstderving zijn, maar ook kwaliteitsschade door misvorming van te oogsten delen of overdracht van virussen.

De verschillende soorten plantparasitaire aaltjes zijn;

 • Wortelknobbelaaltjes (o.a Meloidogyne hapla, M. chitwoodi, M. fallax, M. naasi en M. minor)
 • Wortellesieaaltjes (o.a Pratylenchus penetrans, Pratylenchus vulnus)
 • Vrijlevende wortelaaltjes (o.a. Trichodoridae, Longidoridae, Rotylenchus sp., e.a.)
 • Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci, Ditylenchus destructor)
 • Bladaaltjes (o.a. Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzemabosi)

Soorten onderzoek op (vrijlevende) plantparasitaire aaltjes:

 • Onderzoek op plantparasitaire aaltjes (o.a. Pratylenchus-soorten, Meloidogyne-soorten, Trichodoridae, Rotylenchus, Paratylenchus, Longidoridae) excl. Cystenaaltjes.
 • Onderzoek op wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne-soorten).
 • Combinatie intensief onderzoek op wortelknobbelaaltjes en aardappelcystenaaltjes.
 • Onderzoek op Longidoridae (Longidorus sp., Xiphinema sp.), voor Naktuinbouwkeuring.
 • Onderzoek op stengelaal + witrot voor Naktuinbouwkeuring.

Op verzoek kunnen we ook naar een speciaal soort aaltje onderzoek doen of kunnen onderzoeken gecombineerd worden.

Biologie

Verwelkingsziekte wordt veroorzaakt door de schimmels Verticillium dahliae en Verticillium albo-atrum. Deze ziekte veroorzaakt vroegtijdige afsterving van het gewas en komt in groot aantal gewassen voor, o.a. aardappel, biet, aardbei en boomkwekerijgewassen.

Onderzoek

Het onderzoek naar Verwelkingsziekte gebeurt op basis van een uitplaatmethode op kunstmatig voedingsmedium. De uitslag is binnen zes weken na de bemonstering bekend. De analyse is zowel kwalitatief als kwantitatief. Een eventuele besmetting wordt weergegeven in 5 besmettingsklassen.

 • Signalering populatie vanaf april tot en met September
 • Wekelijks overzichtelijkeuitslag met aantal gevangen uienvliegen
 • Tevens signalering bonenvlieg

Meer weten over de uienvlieg signalering? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Uienvlieg Signalering

• Signalering van april tot en met september
• Wekelijks een overzichtelijke uitslag met aantal gevangen uienvliegen
• Tevens signalering bonenvlieg

Bemonsteren

Voor het analyseren van de bodem moet er een grondmonster gestoken worden. Ook het steken van deze monsters valt onder de diensten die Nemacontrol levert. Alle monsternemers worden bij ons intern opgeleid om voor alle soorten (combi-)onderzoeken de monsters op de juiste manier te steken.

Er kan bemonsterd worden voor bodemonderzoeken naar:

 • Aardappel- en bietencystenaaltjes
 • Plantparasitaire aaltjes
 • Stengelaal en witrot
 • Longidorus en Xiphinema
 • Mineralen

Nieuws

De Branche Organisatie Akkerbouw heeft een nieuwe vernieuwde brochure opgesteld met alle informatie over aardappelmoeheid. Bekende, onbekende en nieuwe feiten
M. chitwoodi bestrijden; tulpen gerooid, resistente bladrammenas erin! Nu de tulpen gerooid worden/zijn, kan erachteraan een groenbemester gezaaid gaan worden.
BodAcom heeft een stappenplan ontwikkeld om Meloidogyne chitwoodi (maïswortelknobbelaaltje) te voorkomen en te bestrijden. Onderzoek Nemacontrol biedt verschillende bemonstering methoden

Erkenning

Nemacontrol is vanaf 7 november 2012 door de Naktuinbouw ASLN (Authorized Service Laboratories Naktuinbouw) geautoriseerd voor bemonstering van percelen en onderzoek op diverse aaltjes en witrot.

Om de kwaliteit van voortkwekingsmateriaal te bewaken is het verplicht om onder de vlag van Naktuinbouw bij een aantal gewassen keuringsonderzoek te doen op bepaalde aaltjes. Nemacontrol is middels het ASLN-certificaat door Naktuinbouw erkend om onderstaande onderzoeken uit te voeren:

Bemonstering en onderzoek op:

 • Stengelaal (Ditylenchus dipsaci) en witrot (Sclerotium cepivorum) bij de teelt van 1e jaars plantuien;
 • Longidoridae voor virusvrije teelt van aardbeiplanten, kleinfruit en prunus;

Contact

Laboratorium

Florijn 18
8305 BR Emmeloord

t. +31(0)321-319599
f. +31(0)321-319334
e. info@nemacontrol.nl

   

Advies & Sales

Sebastiaan ten Napel
Noordoostpolder & Oost-Nederland
+31(0)6-130 49 002
s.tennapel@nemacontrol.nl

Klaske Frietema
Groningen, Friesland & Noord-Holland
+31(0)6-204 73 486
k.frietema@nemacontrol.nl

Laurens Pelgröm
Flevoland, Oost- & Zuid-Nederland
+31 (0)6 20 76 85 59
l.pelgrom@nemacontrol.nl